Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

SPOSOBY POWTARZANIA PRZY NAUCE

Z zagadnieniem powtórzeń wiąże się także problem uczenia się całościowego i uczenia się częściami. Powstaje pytanie, czy lepiej uczyć się od razu całego materiału, jaki ma być opanowany, czy lepiej rozłożyć ma- teriał na części i każdej z…

Niepokojące zjawiska w zachowaniu młodzieży

Wrastanie młodzieży, w społeczeństwo dorosłych wiąże się z koniecznością przyjęcia określonych postaw i poglądów. Sprawy światopoglądowe stanowią odrębny-teren pojawiania się trudności. Światopoglądowe niepokoje i wątpliwości młodzieży…

J.P. Guilford i jego koncepcja

Wśród psychologów jest przypuszczalnie najbardziej znany ze swych prac nad inteligencją i twórczością oraz ze swych podręczników statystyki i metod psychomet- rycznych. Jednakże analizy czynnikowe cech osobowości przeprowadzał on już na…

Cechy wspólne dla całej młodzieży

Wielu autorów, zwłaszcza amerykańskich, uważa, że istnieją pewne cechy wspólne dla całej młodzieży, które odróżniają ją w sposób zdecydowany od pokolenia ludzi dorosłych. Różnice te zarysowują się w dziedzinie uznawanych wartości i norm,…

RÓŻNICE PŁCI

Interesującą i prostą ilustracją trudności, jakie nasuwa dobór próbek do badań, przedstawia badanie różnic u mężczyzn i kobiet pod wpływem wieku. Znany jest fakt, że kobiety żyją średnio dłużej niż mężczyźni i wcześniej osiągają…

OPINIE O STARSZYCH ROBOTNIKACH

Chociaż zdolności i możliwości pracy zawodowej ule-] gają zmianom przez całe życie, można stwierdzić, że po czterdziestce dla robotników wykwalifikowanycl i półwykwalifikowanych następuje pewien przełom! Nadzór techniczny i przełożeni mają…