Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Badania eksperymentalne Aliny Szemińskiej

Do teorii rozwoju myślenia J. Piageta nawiązują badania eksperymentalne Aliny Szemińskiej i napisane pod jej kierunkiem prace A. Jurkowskiego, Z. Putkiewicza i in. Wspominaliśmy już o udziale A. Szemińskiej w przedwojennych badaniach J. Piageta i B. Inhelder nad rozwojem myślenia dzieci w zakresie pojęć liczbowych i geometrycznych (por. rozdz. II, A – informacje o psychologii w Szwajcarii14). W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych skupiono się w Uniwersytecie Warszawskim nad zagadnieniami kształtowania się myślenia operacyjnego dzieci w różnych etapach rozwoju w zależności od różnych warunków zewnętrznych. Badania A. Szemińskiej216 dotyczyły funkcji asymilacyjnej schematów pojęciowych w procesie klasyfikacji przedmiotów i wykazały zależność kształtowania się tej funkcji od rodzaju klasyfikowanego materiału i warunków zadania, łącznie z wprowadzonymi do nich elementami ćwiczenia. Andrzej Jurkowski zajął się rozwojem rozumowania przez analogię u dzieci w wieku szkolnym m i stwierdził, że wraz z wiekiem rozumowanie to uniezależnia się od treści zadania, czyli od rodzaju stosunku logicznego, na którym oparta jest dana analogia: jest to wskaźnikiem zmiany jakościowej-przejścia dziecka do stadium operacji formalnych. Badania Zygmunta Putkiewicza nad przebiegiem procesu myślenia przy rozwiązywaniu zadań arytmetycznych u uczniów klas V wykazały, że u uczniów na tym poziomie nie wystarcza sama werbalna analiza tekstu, że konieczne jest jeszcze odwoływanie się do operacji konkretnych (np. graficzne przedstawienie zależności zawartych w tekście zadania), które ułatwiają przejście do myślenia abstrakcyjnego, formalnego. Można więc przez zastosowanie odpowiednich metod nauczania kształcić operacyjność myślenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.