Badania eksperymentalne Aliny Szemińskiej

Do teorii rozwoju myślenia J. Piageta nawiązują badania eksperymentalne Aliny Szemińskiej i napisane pod jej kierunkiem prace A. Jurkowskiego, Z. Putkiewicza i in. Wspominaliśmy już o udziale A. Szemińskiej w przedwojennych badaniach J. Piageta i B. Inhelder nad rozwojem myślenia dzieci w zakresie pojęć liczbowych i geometrycznych (por. rozdz. II, A – informacje o psychologii w Szwajcarii14). W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych skupiono się w Uniwersytecie Warszawskim nad zagadnieniami kształtowania się myślenia operacyjnego dzieci w różnych etapach rozwoju w zależności od różnych warunków zewnętrznych. Badania A. Szemińskiej216 dotyczyły funkcji asymilacyjnej schematów pojęciowych w procesie klasyfikacji przedmiotów i wykazały zależność kształtowania się tej funkcji od rodzaju klasyfikowanego materiału i warunków zadania, łącznie z wprowadzonymi do nich elementami ćwiczenia. Andrzej Jurkowski zajął się rozwojem rozumowania przez analogię u dzieci w wieku szkolnym m i stwierdził, że wraz z wiekiem rozumowanie to uniezależnia się od treści zadania, czyli od rodzaju stosunku logicznego, na którym oparta jest dana analogia: jest to wskaźnikiem zmiany jakościowej-przejścia dziecka do stadium operacji formalnych. Badania Zygmunta Putkiewicza nad przebiegiem procesu myślenia przy rozwiązywaniu zadań arytmetycznych u uczniów klas V wykazały, że u uczniów na tym poziomie nie wystarcza sama werbalna analiza tekstu, że konieczne jest jeszcze odwoływanie się do operacji konkretnych (np. graficzne przedstawienie zależności zawartych w tekście zadania), które ułatwiają przejście do myślenia abstrakcyjnego, formalnego. Można więc przez zastosowanie odpowiednich metod nauczania kształcić operacyjność myślenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *