Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Badania eksploracyjne przeprowadzone na dzieciach

W klasach III i IV (druga faza młodszego wieku szkolnego) zjawiać się zaczyna zainteresowanie treścią przedmiotów szkolnych, a niektórych uczniów zaczyna pociągać określona dziedzina wiedzy. Narasta świadomość, iż nauka i uczenie się są środkiem do poznania rzeczywistości. Dziecko dąży do zostania dobrym uczniem, aby w ten sposób osiągnąć określoną pozycję w klasie, zaspokoić oczekiwania rodziców, ale zdarza się, że plany związane z przyszłą drogą życiową oraz poznawcze zainteresowania stają się motywami uczenia się dzieci w końcu tego okresu. Przeobrażanie się, rozszerzanie i pogłębianie motywacji dzieci do uczenia się jest procesem dokonującym się pod wpływem różnorodnych czynników i przebiega nierówno u poszczególnych dzieci, wykazując jednocześnie uchwytne tendencje rozwojowe.

Badania eksploracyjne przeprowadzone przez nas na próbkach dzieci z kl. I – IV i V – VIII ukazały kierunki rozwoju postaw i motywów związanych z sytuacją dziecka jako ucznia, z treściami i procesem uczenia się u sowietskich szkolnikow. „Izwiestija Akadiemii Fiedagogiczeskich Nauk BSFSR” 1951, wyp. 36, s. 358.

Dominowanie i wzrastanie u dzieci w tym okresie ilości postaw pozytywnych wobec podstawowych składników i zadań szkolnych, a zmniejszanie się obojętnych i sprzecznych, wskazuje zarówno na trwałość postaw pozytywnych wobec szkoły, z jakimi dzieci przekroczyły jej próg, jak i na to, że oddziaływanie szkoły sprzyja u pewnej liczby dzieci o postawach nieskrystalizowanych powstaniu postaw pozytywnych, akceptujących sytuacje szkolne. Wzrastanie jednak ilości postaw negatywnych świadczy o narastaniu u niektórych uczniów konfliktów i nieprzystosowania do środowiska szkolnego lub do wymagań szkoły w dziedzinie przyswajania wiedzy i umiejętności. Niezadowolenie dziecka i uświadomienie .sobie zaistniałych trudności przeradza się w wyraźnie manifestującą się. negatywną postawę wobec szkoły.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.