Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

BADANIA NAD ZALEŻNOŚCIĄ WŁAŚCIWOŚCI DZIECI I ICH ROZWOJU CZ. II

Inne niż wiek, zewnętrzne i wewnętrzne czynniki, od których w świetle teorii psychologicznej zależy rozwój dzieci i ich właściwości w różnym wieku, zostały w sposób ogólny omówione w rozdziale poświęconym teoriom rozwoju (III), bardziej zaś szczegółowo w rozdziałach poświęconych poszczególnym okresom rozwojowym. Należy stwierdzić, iż wciąż jeszcze uboga jest wiedza dotycząca tych czynników, jak też specyfiki ich wpływu na właściwości dzieci w zależności od etapu rozwojowego, na którym dzieci te się znajdują.

Gromadzenie takiej wiedzy ważne jest dla wyjaśnienia mechanizmów regulujących funkcjonowanie dzieci w różnym wieku oraz procesu ich rozwoju, co prowadzi do uzyskania odpowiedzi na zasadnicze pytanie o charakterze praktycznym: do jakiego stopnia i w jaki sposób wpływać można pozytywnie na przebieg rozwoju, na jego optymalizację?

Program badań nad wpływem czynników innych niż wiek na właściwości dzieci będzie tym bardziej zbliżony do programu-badań nad zależnością właściwości dzieci od wieku, w im większym stopniu stwierdzenie występowania czynnika, którego wpływ chcemy badać, będzie równie łatwe, jak stwierdzenie wieku chronologicznego, oraz w im większym stopniu czynnik ten będzie zjawiskiem podobnie powszechnym, jakim jest posiadanie określonego wieku.

Jeśli czynnik, którego wpływ na przebieg rozwoju chcemy badać, jest tak łatwy do identyfikacji i tak powszechnie występujący, jak np. płeć osób badanych, to zarówno zasady doboru grup (o różnej płci), w których porównywać będziemy przebieg rozwoju, jak i trudności związane z interpretacją uzyskanych wyników niewiele tylko będą różnić się od tych, o jakich mówiliśmy omawiając badania nad zależnością właściwości dzieci od ich wieku. Różnice dótyczyć będą innego układu tzw. czynników skorelowanych z tym czynnikiem, którego wpływ chcemy badać (por, punkt 8 tego podrozdziału).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.