Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

DAWNIEJSZE I WSPÓŁCZESNE BADANIA NAD DOJRZAŁOŚCIĄ SZKOLNĄ CZ. II

Postulaty szkoły wiedeńskiej starała się zrealizować. L. Danzinger w opracowanej w 1933 r. skali do. badania dojrzałości szkolnej100. Oprócz prób sprawdzających poziom rozwoju zdolności umysłowych, autorka umieściła w skali zadania, które badały zdolność do koncentracji uwagi, podporządkowania się poleceniom i korzystania ze wskazówek przy rozwiązywaniu problemów oraz umiejętność współdziałania z innymi dziećmi.

Po wojnie L. Schenk-Danzinger uzupełniła swą baterię testów o zadania dla dzieci starszych, wychodząc z założenia, że dojrzałość szkolna jest pojęciem szerszym, aktualnym nie tylko przy podejmowaniu nauki w szkole, lecz także w dalszych latach nauczania, szczególnie przy przechodzeniu do nowych jego etapów i cyklów101. Nowa seria prób bada dojrzałość umysłową i społeczną uczniów w różnym wieku, ich zdolność do uczenia się oraz manualne opanowanie materiału (Tyborowska, 1966).

Współczesne badania nad dojrzałością szkolną cechuje, oprócz poszukiwania coraz doskonalszych sposobów pomiaru i oceny stopnia gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki, dążenie do wnikliwej analizy czynników, od których owa gotowość zależy, m.in. po to, by odpowiednio przygotować dziecko do szkoły i wyrównać jego ewentualne braki rozwojowe. Nie chodzi przy tym wyłącznie o luki czy opóźnienia w zasobie słownictwa, pojęć i wiadomości, jakkolwiek tego rodzaju braki wysuwają się często na pierwszy plan u dzieci wzrastających w środowiskach nie nasyconych należycie bodźcami kulturalnymi lub też u dzieci wychowawczo zaniedbanych. Wobec obserwowanego powszechnie zjawiska akceleracji rozwoju fizycznego i umysłowego współczesnych dzieci szczególnie istotny wydaje się problem socjalizacji dziecka u progu szkoły i usuwania dysharmonii między poziomem rozwoju w sferze intelektualnej a w sferze emocjonal- no-społecznej. Uspołecznienie i osiąganie równowagi uczuciowej postępuje prawdopodobnie nieco wolniej od kształtowania procesów poznawczych, co utrudnia dziecku adaptację do grupy szkolnej1M.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.