Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

METODY BADANIA MŁODZIEŻY CZ. II

Z wymienionych względów techniki obserwacyjne, tak ważne wT odniesieniu do młodszych lat życia, tracą na znaczeniu przy badaniach nad wiekiem dorastania. Młodociani nie lubią obserwacji, szybko się orientują, że są obserwowani i zaczynają zachowywać się w sposób sztuczny: zbyt skrępowany lub zbyt swobodny.

Trudności tych można by uniknąć prowadząc obserwacje w warunkach naturalnych. Warunki takie mają rodzice, nauczyciele, wychowawcy w internatach i domach dziecka, którzy obcując z młodzieżą na co dzień mogliby obserwować jej zachowanie się w rozmaitych sytuacjach życiowych. Brak im jednak zazwyczaj odpowiednich umiejętności,- jak również czasu na prowadzenie systematycznych obserwacji. Obserwacje takie można jednak zorganizować w specjalnych badaniach, w których kwalifikowani badacze uczestniczą bezpośrednio w codziennej naturalnej działalności uczniów w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych. Akcent spoczywa wówczas na wynikającym ze stawianych zadań współdziałaniu dorosłych z młodzieżą, a prowadzone obserwacje, rozmowy itp. nie zwracają specjalnej uwagi dorastających. Tego rodzaju badania są często prowadzone przez psychologów radzieckich (por. na przykład D. B. EIkon in i T. W. Dragunowa, 1967) w ścisłej współpracy z nauczycielstwem. Jakkolwiek wymaga to ogromnego i długotrwałego nakładu pracy całych zespołów badawczych, to jednak pozwala na zgromadzenie rzetelnej i wszechstronnej wiedzy o młodzieży.

Zastrzeżenia wysuwane są również w odniesieniu do technik werbalnych, zwłaszcza ustnych. Wywiad, rozmowa, stosowane z dużym powodzeniem w młodszych latach życia, w tym okresie tracą na wartości. Nieufny stosunek do dorosłych, skrępowanie wobec obcej osoby sprawiają, iż atmosfera w czasie rozmowy jest często sztuczna, a szczerość wypowiedzi młodocianych pozostawia wiele do życzenia. Istnieją specjalne okoliczności, które mogą uczynić tę technikę bardzo użyteczną. Do takich należą: przyjacielski i bardzo bliski stosunek łączący dorosłego z młodocianym: opiekuńczy, a przy tym bardzo życzliwy stosunek dorosłego wobec dorastającego: rzeczowość w poruszaniu różnych spraw związanych z istotnymi zainteresowaniami młodzieży i nurtującymi’ją próbie- mami: wytworzenie przez badającego atmosfery usposabiającej do wyznań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.