Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Młodzieżowe paczki

Są to drobne grupki młodzieży ściślej ze sobą zaprzyjaźnionej, liczące przeciętnie ód 3 do 6 osób. Według D. P. Ausubela (1954, s. 350), paczki powstające w okresie dorastania – to mniej lub bardziej trwałe, zwarte, selektywne, bardzo zażyłe (intymne) grupy jednostek, które mają wspólne pragnienia, zainteresowania, problemy. Panuje między nimi zgodność poglądów, więzy wzajemnej sympatii i podziwu.

Paczki zaczynają się formować ok. 14 r.ż. Początkowo rekrutują się z młodzieży jednej płci, stopniowo przechodząc w grupy mieszane, aczkolwiek i później, w wieku młodzieńczym, zdarzają się grupki jednopłciowe. Istnieje tendencja do ograniczania liczebności członków paczki: w wypadku zwiększenia się zespołu rozpada się on zazwyczaj na kilka mniejszych. Trwałość paczek jest bardzo różna i zależy od wielu okoliczności. Niekiedy więzy zadzierzgnięte w młodości trwają aż dó dorosłości, a nieraz i przez całe życie.

Socjogram przedstawiony na rys. 77 ilustruje układy sympatii w większej grupie 15-letnich dziewcząt amerykańskich. Widać na nim zarówno pary przyjacielskie, jak i różnej wielkości paczki, a także jedną większą grupę, zapewne o charakterze towarzyskim, oraz cztery dziewczynki całkowicie izolowane.

Badania amerykańskie (Hurlock, 1965, s. 158 -159) wykazały, że paczki nie są formowane przez młodocianych w sposób planowy lub na zasadzie określonych reguł. Podstawą doboru członków paczki stanowi akceptacja osobowości jednej osoby przez drugą, lubienie się, wspólne wykonywanie jakichś czynności, zbliżone upodobania, ideały, uzdolnienia, sytuacja ekonomiczno-społeczna, a przede wszystkim ogólny poziom dojrzałości. Od członka paczki oczekuje się dostosowania się do norm przyjętych w grupie i zainteresowań akceptowanych przez grupę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.