Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Badania nad młodzieżą wiejską

Interesujący był stosunek psychologów do tych faktów. Jedni uznawali rozwój młodzieży proletariackiej za obniżony, wynikły z niekorzystnego układu warunków życia, inni zaś skłonni byli uważać ten stan za typowy i normalny, natomiast objawy…

Program psychospołecznej interwencji

Podczas stawiania diagnozy biorące udział w badaniach 64 rodziny, których dzieci były leczone w dużym dziecięcym szpitalu, zostały przydzielone do jednej z trzech grup interwencyjnych: silna interwencja (n=22), umiarkowana (n=22), brak…

Metoda kompetentnych sędziów

Z kolei trzeba wspomnieć o metodzie szacowania (rating), zwanej także metodą odwołania się do opinii kompetentnych sędziów. Gdy np. chcemy członków danej grupy dziecięcej uporządkować według stopnia ich sumienności w spełnianiu ich…

SPOSOBY POWTARZANIA PRZY NAUCE

Z zagadnieniem powtórzeń wiąże się także problem uczenia się całościowego i uczenia się częściami. Powstaje pytanie, czy lepiej uczyć się od razu całego materiału, jaki ma być opanowany, czy lepiej rozłożyć ma- teriał na części i każdej z…

Niepokojące zjawiska w zachowaniu młodzieży

Wrastanie młodzieży, w społeczeństwo dorosłych wiąże się z koniecznością przyjęcia określonych postaw i poglądów. Sprawy światopoglądowe stanowią odrębny-teren pojawiania się trudności. Światopoglądowe niepokoje i wątpliwości młodzieży…

J.P. Guilford i jego koncepcja

Wśród psychologów jest przypuszczalnie najbardziej znany ze swych prac nad inteligencją i twórczością oraz ze swych podręczników statystyki i metod psychomet- rycznych. Jednakże analizy czynnikowe cech osobowości przeprowadzał on już na…