Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Podzielność uwagi i kwestie z nią związane

Jak widać z tabeli, czas prostej reakcji ruchowej przy podzielności uwagi jest u osób ze słabym układem nerwowym większy niż u osób z silnym układem nerwowym. Pod wpływem podzielności uwagi zarówno u silnych, jak i u słabych czas reakcji…

Pięć hierarchii wartości

W zależności od tego, jakie rzeczy i zdarzenia są szczególnie wartościowe dla jednostki, można wyróżnić kilka kategorii ludzi. Każda z nich posiada specyficzną hierarchię wartości. Wielu autorów, takich jak Anders, Morris czy Reykowski,…

Ocenianie drugiej osoby – kontynuacja

A co z Tobą? Czy już sprawdziłeś, co masz w głowie na własny temat ? Możesz powiedzieć, że to się rozpisuje na całe mnóstwo różnych szczegółowych ocen. To znaczy: co myślisz o sobie jako o człowieku w ogóle albo jako o kobiecie czy…

Biografia Junga

Do tej pory nie opublikowano jeszcze pełnej biografii Junga porównywalnej z biografią Freuda, pióra Ernesta Jonesa. W tym samym roku, w którym umarł, ukazała się jego autobiografia zatytułowana Memories, dreams, reflections (1961 -…

Myśl E. L. Rubinsztejna

Wracając do początkowych rozważań tego rozdziału, przypomnę myśl E. L. Rubinsztejna o dwóch podstawowych zarysach (aspektach) charakterystyki psychologicznej osobowości: charakterze i zdolnościach. Temperament jako psychiczny przejaw…

ZWIĄZKI HOMOSEKSUALNE I MAŁŻEŃSTWA BEZDZIETNE

Społeczeństwo amerykańskie, podobnie jak inne społeczeństwa, odnosi się najczęściej negatywnie do związków homoseksualistów, widząc w nich zagrożenie dla instytucji małżeństwa i stabilności społeczeństwa. Ostatnio jednak ten rodzaj związku…

Typy rodzin

Spośród badanych rodzin do pierwszego typu, czyli do rodzin „radzących sobie", można zaliczyć sześć systemów rodzinnych, czyli 20% badanych rodzin (rodziny nr 5, 7, 9, 12, 16, 17). W rodzinach „radzących sobie" członkowie rodzin mają…

Rozważąnia Freuda nad tabu

Pewna wzmianka należy się także psychoanalitykom, a specjalnie Freudowi ze względu na popularność i na duży w swoim czasie wpływ jego twierdzeń. Głośne są przede wszystkim rozważania Freuda dotyczące powstania tabu, który jest…

Stosowanie celów ogólnych i szczegółowych

Każdy rozdział ma za zadanie dopomóc Ci w zrealizowaniu dwóch ogólnych, długoterminowych celów, z których jeden dotyczy komponentu poznawczego, a drugi - komponentu emocjonalnego procesu polegającego na stawaniu się nauczycielem „mającym…

Reakcja a czynnik wzmacniający

Ten typ reakcji warunkowych, w wypadku których nie istnieje związek przyczynowy między reakcją a czynnikiem wzmacniającym, określa się czasem jako „zachowanie przesądne”. Skinner jest przekonany, że warunkowanie tego typu wyjaśnia wiele…