Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Poświęcenie uwagi motywacji

Przez wszystkie następne lata często wracałem myślami do tego pierwszego roku nauczania, zwłaszcza wówczas, gdy próbowałem dowiedzieć się 11 czegoś więcej na temat pojęcia motywacja i gdy starałem się dopomóc innym, takim jak Ty, w…

Narzędzia do pomiaru osobowości

Wśród współczesnych psychologów nikt nie przyczynił się bardziej niż Murray do rozwoju metod określania osobowości. Opracował on wiele pomysłowych technik pomiaru osobowości, z których tylko niewielka część jest systematycznie…

Stałość typu somatycznego

Jedno z zagadnień, co do których uogólnienia teorii konstytucjonalnej wydają się niezgodne ze zdrowym rozsądkiem, jest następujące: w jakim stopniu można oczekiwać, że klasyfikacja czy opis oparte na obiektywnych miarach budowy ciała…

Podzielność uwagi i kwestie z nią związane

Jak widać z tabeli, czas prostej reakcji ruchowej przy podzielności uwagi jest u osób ze słabym układem nerwowym większy niż u osób z silnym układem nerwowym. Pod wpływem podzielności uwagi zarówno u silnych, jak i u słabych czas reakcji…

Pięć hierarchii wartości

W zależności od tego, jakie rzeczy i zdarzenia są szczególnie wartościowe dla jednostki, można wyróżnić kilka kategorii ludzi. Każda z nich posiada specyficzną hierarchię wartości. Wielu autorów, takich jak Anders, Morris czy Reykowski,…

Ocenianie drugiej osoby – kontynuacja

A co z Tobą? Czy już sprawdziłeś, co masz w głowie na własny temat ? Możesz powiedzieć, że to się rozpisuje na całe mnóstwo różnych szczegółowych ocen. To znaczy: co myślisz o sobie jako o człowieku w ogóle albo jako o kobiecie czy…

Biografia Junga

Do tej pory nie opublikowano jeszcze pełnej biografii Junga porównywalnej z biografią Freuda, pióra Ernesta Jonesa. W tym samym roku, w którym umarł, ukazała się jego autobiografia zatytułowana Memories, dreams, reflections (1961 -…

Myśl E. L. Rubinsztejna

Wracając do początkowych rozważań tego rozdziału, przypomnę myśl E. L. Rubinsztejna o dwóch podstawowych zarysach (aspektach) charakterystyki psychologicznej osobowości: charakterze i zdolnościach. Temperament jako psychiczny przejaw…

ZWIĄZKI HOMOSEKSUALNE I MAŁŻEŃSTWA BEZDZIETNE

Społeczeństwo amerykańskie, podobnie jak inne społeczeństwa, odnosi się najczęściej negatywnie do związków homoseksualistów, widząc w nich zagrożenie dla instytucji małżeństwa i stabilności społeczeństwa. Ostatnio jednak ten rodzaj związku…

Typy rodzin

Spośród badanych rodzin do pierwszego typu, czyli do rodzin „radzących sobie", można zaliczyć sześć systemów rodzinnych, czyli 20% badanych rodzin (rodziny nr 5, 7, 9, 12, 16, 17). W rodzinach „radzących sobie" członkowie rodzin mają…