Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Potrzeba bezpieczeństwa

Zgodnie z poglądem Maslowa na motywację, potrzeby fizjologiczne są najsilniejsze i najbardziej wymagają zaspokojenia. Zatem dążenie do redukcji popędów zapewnia przede wszystkim zaspokojenie tych najniższych potrzeb.

Gdy spełnione już zostaną potrzeby fizjologiczne, pojawiają się potrzeby z następnego poziomu. Są to potrzeby bezpieczeństwa – popędy, związane z unikaniem zagrożenia lub ucieczką przed nim, z zabezpieczeniem i ochroną.

Zaspokojeniu potrzeb bezpieczeństwa towarzyszy pojawienie się motywacji do bycia kochanym, potrzeby przynależności i więzi, do posiadania przyjaciół i rodziny, należenia do jakiejś grupy. Krok dalej mamy potrzebę uznania, zawierającą pragnienie czy też popęd bycia szanowanym, godnym zaufania i podziwianym przez innych, chęć 2yskania szacunku i zaufania do samego siebie. Gdy i te potrzeby zostaną zaspokojone, motywacja kieruje się w stronę samorealizacji, ku temu, by wiedzieć i rozumieć i by czerpać satysfakcję ze swej wrażliwości na piękno istot ludzkich, na ich dokonania i na ich środowisko naturalne. Według Maslowa, osoba osiągająca samorealizację jest wysoce wrażliwą istotą społeczną, która w dużej mierze sama się motywuje i sama sobą kieruj. Maslow dokonuje rozróżnienia między czterema początkowymi potrzebami w hierarchii a trzema pozostałymi. Pierwszą grupę nazywa potrzebami niedostatku (braku), drugą – potrzebami istnienia. Zaspokojenie potrzeb niedostatku zależne jest na ogół od innych, podczas gdy zaspokojenie potrzeb istnienia zależy już w większym stopniu od samego siebie i od „poza- ludzkich” aspektów środowiska. Idea stopniowego przechodzenia od względnie pełnej zależności od innych do zależności od samego siebie i „pozaludzkiego” środowiska nie jest czymś nowym. Była ona zawsze głównym celem wychowania. Mówił o niej Rousseau (1762), gdy twierdził, że jednostka ludzka jest w swej istocie dobra i szczęśliwa. Zalecał ludziom, by uczyli się poprzez doświadczenia zdobywane dzięki naturze, by uczyli się być zależni od tego, co otacza ich w środowisku i od siebie samych oraz by byli niezależni od innych ludzi. Generalny problem naturalnego dążenia jednostki do niezależności, do stawania się istotą samorealizującą się, jasno wyłożony został w pracy Johna Deweya (1916), a ostatnio w pracach takich osób, jak np. Carl Rogers (1961, 1963, 1967).

Orędownicy psychologii behawioralnej również zainteresowani są tym, jak wywołać u uczących się względną ich niezależność od nauczycieli tak, by stawali się samorealizującymi się ludźmi. Jednakże ich podejście do kwestii dopomagania uczniom w osiąganiu tego celu jest zdecydowanie odmienne, przede wszystkim ze względu na różnice w podstawowych założeniach dotyczących natury motywacji.

Spójrzmy na motywację z punktu widzenia nauki o zachowaniu i rozważmy co możemy jako nauczyciele zrobić, by zależności od tego, co w naszym przekonaniu jest przyczyną postępowania uczących się: zmotywować ich do skupienia uwagi, właściwego reagowania i przypisywania wartości uczeniu się. Jednakże przed przystąpieniem do dalszych rozważań powinniśmy sprawdzić nasze pojmowanie teorii motywacji Maslowa, zwłaszcza na poziomie jej zastosowań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.