Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Problem związany z ilorazem inteligencji

To wszystko spowodowało kategoryczne odrzucenie w swoim czasie w ZSRR testów jako naukowej metody badania inteligencji dziecka (por. Tomaszewski, 1952),.

Niezależnie od problemu stałości ilorazu inteligencji pojawia się pytanie, wyrazem czego jest iloraz inteligencji, jaka jest jego szersza wartóśfr diagnostyczna i prognostyczna? Sprawom tym poświęcono wiele badań. Stwierdzono, że istnieje wysoka zbieżność (korelacja) między ilorazem inteligencji a postępami uzyskiwanymi w szkole, przynajmniej w warunkach, życia amerykańskiego, gdzie większość takich1 badań była przeprowadzana. Iloraz inteligencji daje dobrą, jak się zatem zdaje, podstawę do przewidywania osiągnięć typu szkolnego, stanowi istotny wskaźnik przy rozpoznawaniu upośledzenia umysłowego. Zagadnienie diagnostycznej wartości poszczególnych zadań testowych dla rozpoznania poszczególnych zaburzeń psychicznych – jako bardzo obszerne i należące do psychologii klinicznej – pomijamy tutaj. Informacje, w jakim zakresie i do jakiego stopnia trafne., jest wnioskowanie o własnościach dzieci na podstawie badań testami zdolności, znaleźć można w literaturze poświęconej poszczególnym testom.

Ogólnie można stwierdzić, że w miarę postępu wiedzy psychologicznej staje się coraz bardziej jasne, jak skomplikowany jest charakter procesu prowadzącego do poznania własności psychicznych człowieka, ukrytych poza cechami obserwowalnego zachowania się. Narasta poza tym wiedza wskazująca na znaczenie czynników pozabiologicznych dla zdolności człowieka, nawet tak prostych i elementarnych i – jak by się zdawało – wrodzonych, jak np. widzenie. Dynamiczne podejście metodologiczne (tj. badanie poszczególnych zjawisk w trakcie ich kształtowania i przekształcania, w ich związku z innymi zjawiskami), którego potrzebę tak silnie akcentują psychologowie radzieccy, a które w swoisty sposób (w odniesieniu do zagadnień osobowości) reprezentują, opierając się na spornej zresztą w wielu punktach teorii, psychologowie o orientacji psychoanalitycznej – zaczyna zdaje się wchodzić do ogólnego dorobku psychologii.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.