Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

ROZWÓJ SPOSTRZEŻEŃ DZIECKA I JEGO ORIENTACJI W OTOCZENIU CZ. II

Mając receptory wzroku, słuchu i dotyku ukształtowane anatomicznie zaraz po urodzeniu, a częściowo również i funkcjonalnie gotowe – dziecko przez cały okres niemowlęcy i poniemowlęcy uczy się widzieć, słyszeć i poznawać to, co je otacza. Jest to możliwe dzięki doskonalącym się stale w trakcie działania analityczno-syntetycznym procesom nerwowym, zachodzącym w korowej części poszczególnych analizatorów, a będącym fizjologiczną podstawą rozwoju spostrzeżeń (Elkonin, 1951′ Krasnogorski, 1954, 1958). j i U niemowlęcia zasadniczą rolę w poznawaniu świata odgrywają k o n – | taktoreceptory. Dziecko w tym okresie zaznajamia Się z przed- | miotami przede wszystkim przez dotykanie ich, obmacywanie, a nawet wkładanie do ust, lizanie i wąchanie. W wieku poniemowlęcym coraz j większego znaczenia nabierają telereceptory, przede wszystkim j zaś wzrok i słuch.

Aby w wieku 2 czy 3 lat poznać przedmiot, wystarczy go. obejrzeć nawet z pewnej odległości. Fizjologiczną podstawą spostrzeżeń stają się w tym okresie wytworzone uprzednio i stale aktualizowane i utrwalane , powiązania między analizatorami: kinestetyczno-ruchowym, dotykowym i węchowym a wzrokowym i słuchowym. Wystarczy pobudzenie jednego analizatora, aby uaktywnić całą dynamiczną strukturę spostrzeżeniową. Widok jabłka wiąże się np. z przypomnieniem ‚jego smaku, zapachu, gładkości skórki, kulistości obmacywanego uprzednio kształtu itp.

Kontemplacja przedmiotu (czyli jego bierne oglądanie) w wieku poniemowlęcym różni się zasadniczo od kontemplacji w pierwszych miesiącach okresu niemowlęcego, kiedy dziecko, nie umiejąc chwycić przedmiotu, podążało za nim wzrokiem. Kontemplacja przedmą nip u la- c y j n a polegała na „zbieraniu” przez dziecko poszczególnych obrazów wzrokowych, nie związanych jeszcze w pełną strukturę spostrzeżeniową. Kontemplacja pomanipulacyjna – to posługiwanie się obrazem jako sposobem ożywiania wytworzonej uprzednio – dzięki własnej aktywności dziecka – całościowej struktury spostrzeżeniowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.