Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Stopień wyuczenia materiałów

Należy podkreślić, że w badaniach nad zależnością hamowania retroaktywnego od metody, jaką osoby badane uczą się obu materiałów, różni badacze otrzymali zgodne wyniki, mimo różnych warunków badań. Można więc sądzić, że uczenie się materiału interpolowanego w odmienny sposób niż materiału początkowego jest korzystniejsze od uczenia się obydwu materiałów jednakową metodą.

Stopień wyuczenia materiałów. Liczne badania eksperymentalne nad zależnością efektów pamięci od stopnia opanowania materiału początkowego i interpolowanego wskazują, że określony materiał bywa tym lepiej zapamiętany, im lepiej jest wyuczony. Stwierdzenie tej prawidłowości pozwala przewidzieć, że interferujące działanie czynności interpolowanej będzie malało przy lepszym opanowaniu czynności początkowej. Potwierdziło to wielu badaczy, którzy posługiwali się materiałem słownym sensownym oraz sylabami bez sensu. W eksperymencie McGeocha (1929) materiałem początkowym i interpolowanym były serie sylab bez sensu. Materiału początkowego uczono się w ciągu 6, 11, 16, 21 i 26 powtórzeń. Materiał interpolowany eksponowano 11 razy. Wyniki uzyskane przez McGeocha wskazują, że zwiększenie liczby powtórzeń materiału interpolowanego wpływa na zmniejszenie hamowania retroaktywnego. Podobne rezultaty uzyskali Briggs (1957), Melton (1941), Postman i Riley (1959), Richardson (1956), Runguist (1957) oraz Slamecka (1960), przyjmując rozmaite kryteria wyuczenia się użytego w eksperymencie materiału.

Niejednoznacznych natomiast rezultatów dostarczyły liczne eksperymenty poszukujące zależności hamowania retroaktywnego od stopnia opanowania materiału interpolowanego. Wielu badaczy (McGeoch, 1932b: Thune i Underwood, 1943), stosując stałą liczbę powtórzeń materiału początkowego i zmienną liczbę powtórzeń materiału interpolowanego, uzyskiwało wzrost hamowania retroaktywnego w miarę zwiększania liczby powtórzeń czynności interpolowanej. Runguist (1957) i Underwood (1945) nie stwierdzili istotnej różnicy między grupami, w których badani w rozmaitym stopniu opanowywali czynność interpolowaną. Jeszcze inne wyniki uzyskali Melton i Irwin (1940). Stwierdzili mianowicie, że przy zwiększonym stopniu opanowania czynności interpolowanej hamowanie retroaktywne początkowo wzrasta. Efekt natomiast dalszego powtarzania materiału interpolowanego jest odmienny. Przy pomiarze zapamiętania materiału początkowego osoby badane uzyskują coraz lepsze wyniki. U badanych, z którymi serię interpolowaną powtarzano dziesięciokrotnie, wpływ hamowania retroaktywnego przy ponownym uczeniu się materiału początkowego był widoczny podczas wszystkich 10 prób. W grupie, w której powtarzano materiał interpolowany 40 razy, hamowanie retroaktywne znikało już przy czwartej próbie. Poczynając od tej próby, stopień zapamiętania materiału początkowego był jednakowy zarówno w grupie eksperymentalnej, jak i kontrolnej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.