Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Trudność w charakteryzowaniu młodzieży – dalszy opis

Tak więc w ogólnej charakterystyce młodzieży znaleźć się muszą z konieczności tylko stwierdzenia o wysokim stopniu ogólności Bardziej wnikliwa analiza musi się opierać na badaniach ściśle określonych grup młodzieży, licząc się z czynnikami, które różnicują owe grupy, m.in. z faktem krótszej lub dłuższej nauki szkolnej. Nasze rozważania dotyczyć będą w głównej mierze najlepiej dotychczas poznanej młodzieży ze szkół ogólnokształcących, gdyż brak jest badań nad uczniami szkół zawodowych i młodzieżą rozpoczynającą pracę, już w okresie dorastania (por. podobne stanowisko L. Wołoszynowej, 1965, s. 167).

Wielu psychologów zwraca uwagę na dość silnie różnicujący cały okres -dorastania czynnik wieku.- Badania wskazują, że niektóre zmiany dokonują się głównie na początku tego okresu, inne na dalszych jego etapach. Spowodowało to próby podziału okresu dorastania na podokresy czy fazy. Jednak wiek dorastania nie doczekał się w literaturze psychologicznej ani jednolitej periodyzacji, ani uzgodnionej terminologii.

Natomiast zdecydowanym przeciwnikiem wydzielania okresów i pod- okresów w rozwoju osobnika jest K. C. Garrison (1965, s. 2), który uważa wprowadzenie podziałów za bardzo trudne ze względu na brak wyraźnych granic między okresami i fazami. Jeśli się mówi o preadoles- cencji, adolescencji i postadolescencji, to trzeba sobie dobrze zdawać sprawę, że nie są to wyraźnie od siebie oddzielone fazy, ich granice i zakresy mogą być bowiem określone tylko w przybliżeniu.

Wielu autorów zajmuje jednak odmienne stanowisko, czego dowodem są przytoczone poprzednio podziały. Między innymi M. Przełącznikową (1971, s. 12-18) nie tylko wyodrębnia (jak już była mowa w rozdz. III, E, 4) średni wiek szkolny jako specyficzną fazę rozwojową, zamykającą się w granicach cd 11 do 15 r.ż., ale podbudowuje swoje twierdzenia materiałem dowodowym, wskazując na odrębne, charakterystyczne dla tej fazy cechy rozwoju związane z dojrzewaniem biologicznym. Chodzi przede wszystkim o dojrzewanie płciowe („pubescencję”), zwane przez wielu autorów polskich „pokwitaniem” oraz o przyspieszenie ogólnego tempa rozwoju fizycznego w tym okresie, tzw. skok pokwi- taniowy. Dlatego dopiero następną fazę Przełącznikową nazywa dorastaniem. Podobny podział przyjmuje także L. Wołoszynowa (1965, s. 166 -167).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.