Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

ZAGADNIENIE RODZAJÓW I TYPÓW OSOBOWOŚCI

Sporne zagadnienie rodzajów czy typów osobowości nie obchodzi psychologii społecznej w całej swej rozciągłości. Psychologię społeczną interesować może tylko ta część owego zagadnienia, która dotyczy powiązań osobowości z jej stosunkiem do społeczeństwa. Postawiwszy sobie takie ograniczenie przystąpimy teraz z kolei do trudnej kwestii, czy i jakie wyróżnić można rodzaje osobowości mające doniosłość społeczną.

Z jednej strony mówić tu można o pewnych podstawowych właściwościach psychiki, które determinują jej stosunek do społeczeństwa wpływając na jej rozwój w tym za,kresie i ostateczne ukonstytuowanie się. Z drugiej strony można mówić o pewnych rodzajach osobowości społecznej już całkowicie dojrzałej, definitywnie ukształtowanej.

Gdy chodzi o pierwszy punkt widzenia, ważna wydaje się sprawa introwersji i ekstrawersji. Jak wiadomo, rozróżnienie to wprowadził do psychologii C. G. Jung1. Zostało ono następnie przejęte przez E. Kretschmera i wcielane .niejako w jego typologiczne przeciwstawienie schizotymików i c yk 1 o t ym ikó w 2. W bardzo ogólnikowym ujęciu ekstrawersja polega na skierowaniu zainteresowań jednostki na jej otoczenie, a introwersja na skierowaniu uwagi raczej na własną jaźń (własne wnętrze). Otóż Kretschmer postawił tezę, że ekstrawersja łączy się po strome psychicznej zazwyczaj z tzw. cyklo- tymią, polegającą na oscylacji między pogodnym nastrojem a stanami depresji, a po stronie fizycznej z budową przysadzistą „pykniczną”. Natomiast introwersja łączy się po stronie psychicznej… z wahaniem pomiędzy oschłością i przeczuleniem, a po stronie fizycznej – z budową ciała wydłużoną:, „leptosomiczną” czy „asteniczną”. Sam Kretschmer skłonny był wierzyć, że zarówno owe dwa rodzaje fizycznej budowy organizmu, jak też związane z nimi psychiczne postawy są uwarunkowane czynnikami wrodzonymi i dziedzicznymi. Po prostu człowiek, który się rodzi z „okrągłą” budową ciała, jest predestynowany do tego, by jego zainteresowania skierowane były na zewnątrz (ekstrawersja) i by przeważał u niego nastrój pogodny, życzliwy dla otoczenia, przerywany od czasu do czasu fazami zniechęcenia i zasępienia. Analogicznie przedstawiałaby się rz cz z drugim typem3.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.